Hållbarhet

Hållbar Galleria

Köpcentrum påverkar miljön under hela sin livscykel från planering, projektering och byggskede via förvaltning, ombyggnad och rivning. Vi vill bli ledande inom utvecklingen av hållbara köpcentrum. Därför präglar miljöhänsyn allt vi gör, från val av material till hantering av sopor. Vårt mål är att skapa en långsiktig, hållbar utveckling – både för detaljhandeln och för framtida generationer.

Mölndal Galleria är hållbarast i Göteborg

Mölndal Galleria är det första köpcentrumet i Göteborgsområdet som fått miljöcertifieringen BREEAM-SE nivå Very Good. Certifieringen ställer tuffa krav på att gallerian ska bidra till en bättre miljö och är ett kvitto på att Mölndal Galleria når kraven på god hållbarhet.

BREEAM-SE är en svensk anpassning av världens äldsta internationella miljöcertifiering för nyproducerade byggnader. Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering, hållbara transportmöjligheter, hälsa och välmående.

Nära kommunikationer – Hållbara transportmöjligheter såsom bussar, pendeltåg och spårvagn finns i gallerians närhet, liksom bostäder, sjukvård och service. Det centrala läget gör gallerian lättillgänglig för alla som inte är bilburna.

Miljövänligt resande – Cirka 350 cykelparkeringar finns i nära anslutning till gallerian.

Grönt tak – Växter täcker en takyta på 4 500 kvadratmeter. Det så kallade sedumtaket minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall, tar upp och binder luftföroreningar, dämpar buller, samt isolerar byggnaden och sparar därmed energi. Växtligheten gynnar insektslivet och ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön.

Växtvägg – Den 80 kvadratmeter stora växtväggen inomhus fungerar som en biologisk luftrenare och ljuddämpare. Växtväggen främjar välbefinnandet och bidrar till en mer naturlig och hälsosam inomhusmiljö.

Låg energianvändning – Gallerian har en beräknad energianvändning på 89 kWh per kvadratmeter och år, vilket är hälften av den genomsnittliga energianvändningen hos köpcentrum.

Vattenhushållning – Snålspolande toaletter och tappvattenkranar minskar vattenförbrukningen. Varmvattenberedning i alla lokaler minskar värmeförluster. Fjärrvärme och vattenburen fjärrkyla hämtas från närliggande Mölndal Energi.

Källsortering – Allt avfall källsorteras i ett 16 olika fraktioner såsom wellpapp, brännbart avfall, bioavfall, metall, glas, plast, papper, elavfall med mera. Återvinningsgraden är 95 procent.

"Grön el" – Gallerian använder endast el från förnybara energikällor.

Läs mer om Citycons hållbarhetsarbete