Hållbar Galleria

Köpcentrum påverkar miljön under hela sin livscykel från planering, projektering och byggskede via förvaltning, ombyggnad och rivning. Vi vill bli ledande inom utvecklingen av hållbara köpcentrum. Därför präglar miljöhänsyn allt vi gör, från val av material till hantering av sopor. Vårt mål är att skapa en långsiktig, hållbar utveckling – både för detaljhandeln och för framtida generationer.

Den första miljöcertifierade gallerian i Göteborgsregionen

Genom att arbeta systematiskt och målinriktat kan vi minska våra köpcentrums energianvändning och miljöpåverkan. Miljöcertifiering är en kvalitetssäkring och ett objektivt kvitto på att fastigheten når krav på god hållbarhet. Mölndal Galleria satsar på att bli den första miljöcertifierade gallerian i Göteborgsregionen enligt den internationella standarden BREEAM, nivå Very Good.

Så här gör vi:

 

1. Nära kommunikationer – Gallerian ligger nära bussar, pendeltåg, spårvagn, bostäder, sjukvård och service, vilket gör gallerian lättillgänglig för alla som inte är bilburna. Informationstavlor med avgångstider finns i gallerian.

2. Miljövänligt resande – Cirka 350 cykelparkeringar finns i nära anslutning till gallerian och det finns även låsta cykelrum för de anställda i gallerian. Gallerians parkering har 14 laddstolpar för elbilar.

3. Grönt tak – Växter på taket minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall, tar upp och binder luftföroreningar, dämpar buller, samt isolerar byggnaden och sparar därmed energi.

4. Låg energianvändning – Underskrider normkravet för köpcentrum med ca 25%.

5. Medieförbrukning – Snålspolande toaletter och tappvattenkranar minskar vattenförbrukning. Varmvattenberedning i varje lokal minskar värmeförluster. Fjärrvärme och vattenburen fjärrkyla från närliggande Mölndal Energi.

6. Källsortering – Allt avfall källsorteras i ett stort antal fraktioner såsom wellpapp, brännbart avfall, bioavfall, metall, glas, plast, papper och elavfall med mera.

7. "Grön el" – VI använder endast el från förnybara energikällor.

 

Hållbarhet under byggtiden

Mölndal Galleria invigdes 2018. Under byggtiden arbetade vi målmedvetet för att minska miljöpåverkan. Här är några exempel:

1. Närproducerat – Vi använde närproducerat byggmaterial i möjligaste mån. Exempelvis hämtades betong, grus, makadam och prefab-betong inom en radie på max 80 km.

2. Återvinning – 100 % av byggavfallet återvanns eller brändes i fjärrvärmeverk.

3. Minimera farliga kemikalier – I byggproduktionen jobbade vi aktivt för att inte få in skadligt byggmaterial. Allt material var bedömt och klassificerat i en byggvarudatabas för miljöklassat material.

Läs mer om Citycons hållbarhetsarbete: https://www.citycon.com/se/hallbarhet